Strona główna

     

 Ulotka informacyjna - zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztynek" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko.

Zadanie inwestycyjne pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztynek" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1 MAJA 2017 ROKU DO 30 KWIETNIA 2018 ROKU ORAZ W SPRAWIE DOPŁATY DO TARYFOWEJ GRUPY ODBIORCÓW DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY OLSZTYNEK NA OKRES OD 1 MAJA 2017 ROKU DO 30 KWIETNIA 2018 ROKU

OGŁOSZENIE O STAWKACH ZA WODĘ I ŚCIEKI

 

 

O G Ł O S Z E N I E  O  S P R Z E D A Ż Y

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. w Olsztynku, ul. Górna 1, 11-015 Olsztynek,

 NIP: 739-385-77-63 ogłasza sprzedaż w drodze wyboru ofert następujących środków trwałych:

1. Samochodu śmieciarki marki SCANIA P 94, rok produkcji 1997 o nr rejestracyjnym   NOL 09PH.

Cena wywoławcza 30 000 zł netto + należny VAT. Wadium 3 000 zł brutto.

2. Samochodu śmieciarki MAN 18.192, rok produkcji 1992 o nr rejestracyjnym NOL 15809.

Cena wywoławcza 15 000 zł netto + należny VAT. Wadium 1 500 zł brutto.

3. Windy budowlanej towarowej WBT 600/5. Cena wywoławcza 750 zł netto + należny VAT. Wadium 150 zł brutto.

 

Wadium należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w polskich złotych przelewem na konto bankowe: 72 8823 0007 0101 2491 0001 lub gotówką w kasie Spółki w terminie do dnia  19.05.2017 r. Kserokopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.

 

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Spółki (Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. w Olsztynku, ul. Górna 1, 11-015 Olsztynek) do dnia 19.05.2017 r. do godz. 14.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2017 r. o godz. 8.00 w świetlicy Spółki Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Olsztynku, ul. Górna 1.

Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Więcej informacji o zbywanych środkach trwałych udzielamy w siedzibie Spółki w Olsztynku w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.30

 

O G Ł O S Z E N I E  O  ZATRUDNIENIU

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. w Olsztynku, ul. Górna 1, 11-015 Olsztynek,

 NIP: 739-385-77-63 zatrudni inkasenta usług wod-kan.

Wymagania:

- wykształcenie średnie

- umiejętność obsługi komputera

- prawo jazdy kat. B

- dyspozycyjność

Podania o zatrudnienie prosimy składać w Dziale Kadr Spółki.

Informacje o zatrudnieniu uzyskać można w sekretariacie GK Sp. z o. o. 

 

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie:

 
  • dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy,
  • oczyszczania ścieków (oczyszczalnia biologiczna),
  • wywozu nieczystości stałych i płynnych,
  • utrzymanie dróg gruntowych w okresie zimowym w 6 standardzie,
  • oczyszczania ulic, chodników, placów i wiat przystankowych,
  • konserwacji cmentarzy,
  • usług związanych z utrzymaniem zieleni,
  • wytwarzania i przesyłania energii cieplnej.