Szybki kontakt

89 519 20 48
gospodarkakomunalna@wp.pl

utworzenie PSZOK-u

Informacja dotycząca utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Olsztynek

 

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. w Olsztynku rozpoczęła proces związany z utworzeniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Olsztynek (PSZOK). Lokalizacja PSZOK–u jest przewidziana na terenie oczyszczalni ścieków w Wilkowie nr 24.

W związku z powyższym Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie PSZOK-u na terenie Gminy Olsztynek będącego ostatnim elementem systemu gospodarki odpadami zbieranymi selektywnie” na kwotę 300 550,00 zł netto, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych. Projekt ten przewiduje zakup kontenerów, pojemników, garaży, wagi samochodowej najazdowej, montaż monitoringu, montaż ogrodzenia, montaż oświetlenia solarnego.

Projekt w chwili obecnej przeszedł ocenę formalną i jest na etapie oceny merytorycznej.                W przypadku uzyskania dofinansowania PSZOK zostałby udostępniony mieszkańcom Miasta i Gminy Olsztynek w II połowie 2020 r.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych mieliby możliwość oddawania do PSZOK-u odpadów zbieranych selektywnie np. opakowania ze szkła, plastiku, makulaturę, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane itp.

 

 

                                                              Z poważaniem

Prezes Zarządu

/-/ Grzegorz Szulc