Szybki kontakt

89 519 20 48
gospodarkakomunalna@wp.pl

dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki

Termin składania ofert zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu na  dostawę w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej koparko-ładowarki 26.06.2019 r. godz.10:00.

Zmianie ulega  XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT punkt 1. 

Oferty należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1481 t.j.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Zamawiającego do dnia 26.06.2019 r.  do godz. 10:00.

- protokół z wyboru ofert

- protokół z otwarcia ofert

-ogłoszenie o przetargu

-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- pytania i odpowiedzi

--pytania i odpowiedzi II

załączniki:

-wersja poglądowa sprawozdania finansowego

- bilans i rachunek zysków i strat

- formy finansowania majątku, zobowiązania