Strona główna

 
 

 

Informujemy, że w związku z inwentaryzacją i zmianą operatora obiektu PSZOK w Wilkowie będzie nieczynny w dniach od 18.12.2023 r. do 31.12.2023 r.
 
 
 
 
Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia w Mierkach.
 
Informujemy, iż uzyskano pozytywne wyniki badań jakości wody pobranej 30 października 2023r.
 
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym. W załączeniu przedkładamy wyniki badań.
 
wyniki badań wody - Mierki.

 

 

 

 

 

 

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuję, że instalacja wodociągowa w budynkach powinna mieć zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym – tzw. zawór antyskażeniowy. Brak takiego zaworu powoduje cofanie wody z instalacji, co grozi jej zanieczyszczeniem i wpływa na pomiar ilości zużytej wody.

Zawór zwrotny antyskażeniowy należy zamontować za zaworem odcinającym za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji.

Powyższe jest obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dział IV Wyposażenie techniczne budynków Rozdział 1 Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody).

W przypadku stwierdzenia braku zaworu na instalacji G.K. Sp. z o.o.  nie będzie rozpatrywać reklamacji związanych z ilością zużytej wody.

 

 

Prezes Zarządu
/Grzegorz Szulc/

 

 

 

 

 

Gospodarka Komunalna Sp z o.o. z siedzibą w Olsztynku informuję, iż w związku z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody SUW WIGWAŁD mogą wystąpić spadki ciśnienia wody na sieci na czas trwania inwestycji dla miejscowości: Wigwałd, Platyny, Warlity Małe, Gaj, Elgnówko, Zawady, Czerwona Woda, Stare Gaje, Punkt Obsługi Podróżnych – ORLEN, MOL Polska Sp. z o. o. 

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

 

Prezes Zarządu
/Grzegorz Szulc/

 

Informacja dla odbiorców ciepła.

Informujemy, że w 2023 r. odbiorcy chronieni będą rozliczani za dostawę ciepła według

cen i stawek opłat wynikających z powiększenia  o 40% tych cen i stawek opłat stosowanych

na dzień 30 września 2022 r.

Faktury za m-ce styczeń i luty 2023 r. zostaną skorygowane po  otrzymaniu wyrównania

 od Burmistrza Olsztynka.

 

Cmentarze komunalne będą dostępne w wirtualnej wyszukiwarce

W drugim kwartale 2023 roku gmina Olsztynek planuje uruchomienie strony internetowej cmentarzy komunalnych. Dzięki ogólnodostępnej wyszukiwarce osób pochowanych, w ramach systemu GROBONET, każdy będzie mógł:

 • wyszukać grób bliskiej osoby,
 • sprawdzić rocznice urodzin i śmierci osób pochowanych,
 • skorzystać z nawigacji do cmentarza i grobu,
 • upamiętnić zmarłe osoby wirtualnym zniczem,
 • zapoznać się z informacją o nadchodzących pogrzebach,
 • zapoznać się z regulaminem i cennikiem obowiązującym na cmentarzach,
 • sprawdzić czy groby są opłacone lub opłacić grób poprzez płatności elektroniczne,

Baza osób pochowanych będzie na bieżąco aktualizowana przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. w Olsztynku.

W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona kompleksowa inwentaryzacja cmentarzy komunalnych w gminie Olsztynek. Spis ewidencyjny obejmie cmentarze przy ulicy Grunwaldzkiej i Wilczej w Olsztynku oraz cmentarz w Waplewie. W ramach inwentaryzacji będą wykonywane zdjęcia grobów i nagrobków. W związku z tym prosimy dysponentów i opiekunów grobów o zachowanie porządku na cmentarzach oraz posprzątanie grobów bliskich. Prosimy także o wyrozumiałość i dziękujemy za pomoc.

                                                                               Burmistrz Olsztynka

                                                                               Robert Waraksa

 

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje o świadczeniu nowej usługi w swojej ofercie tj. wywóz zmieszanych odpadów budowlanych i remontowych oraz gruzu w workach typu big-bag lub w kontenerach KP-7. Usługa świadczona jest na terenie miasta oraz gminy Olsztynek.

Więcej informacji pod nr tel. (89) 519 20 93 lub 607 981 995  oraz w siedzibie Działu Oczyszczania Miasta ul. Mrongowiusza 20 w Olsztynku.

Cennik odbioru oraz informacje dotyczące zasad odbioru odpadów w zakładce strefa klienta, cenniki usług


 

SZANOWNI PAŃSTWO,

Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Olsztynku uprzejmie informuje, że w związku z bezpłatną wymianą wodomierzy na terenie gminy Olsztynek (z wyłączeniem miasta Olsztynek) wyposażonych w nakładki GSM w ramach realizowanego projektu pn. „Rozwój e-usług sektora komunalnego na terenie gminy  Olsztynek, będzie istniała możliwość korzystania z systemu e-bok oraz aplikacji GlobeOMS Mobile.

    Wdrożenie tych systemów umożliwi Odbiorcom między innymi:

- dostęp do faktur elektronicznych z możliwością płatności on-line,

-  monitorowanie odczytów wodomierzy, podgląd kontroli terminów legalizacji wodomierzy,

-  uzyskanie powiadomienia o awariach na wewnętrznej instalacji wodociągowej itd.

Jeżeli w początkowej fazie wdrażania naszego projektu znajdą się jakiekolwiek nieprawidłowości np. zanik zasięgu sygnału GSM (kontrolowane przez GK Sp. z o.o.), różnice odczytu pomiędzy nakładką a wodomierzem, prosimy o ewentualne zgłoszenia i wyrozumiałość. Nasi pracownicy zarówno w biurze Obsługi Klienta jak i monterzy na bieżąco będą wyjaśniać, korygować ewentualne błędy. W związku z bieżącą kontrolą funkcjonowania systemu, będą prowadzone odczyty weryfikacyjne (rzeczywiste) dokonywane przez Inkasenta lub monterów GK Sp. z o.o.

Wszelkie informacje, zapytania prosimy kierować na adres email: gospodarkakomunalna@wp.pl lub telefon: 89 5192 055

Zakazana jest jakakolwiek ingerencja w położenie anteny, wodomierza oraz demontaż modułu GSM.

Podsumowując, uzyskane dofinansowanie ze środków UE i wdrożenie projektu pozwoli usprawnić system rozliczeń, ograniczyć koszty działalności spółki, wdrożyć szereg e-usług, tak by jeszcze efektywniej obsługiwać naszych Odbiorców. Dlatego też, zachęcamy do korzystania z ww. możliwości jakie dają nowe systemy teleinformatyczne.

z poważaniem

                                                                                                                        Zarząd Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Olsztynku

 

 

 

KOMUNIKAT

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. w Olsztynku zwraca się z prośbą do użytkowników cmentarza komunalnego przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynku o wyrzucanie odpadów pochodzących ze sprzątania nagrobków do pojemników do tego przeznaczonych, które są ustawione przy pierwszej bramie cmentarza (od strony centrum miasta).

Zadbajmy wszyscy o porządek w tym miejscu szczególnym jakim jest cmentarz. 

 

Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olsztynek na okres 3 lat

nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2023 r.  


Ulotka informacyjna - zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztynek" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko.

Zadanie inwestycyjne pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztynek" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie:

 
 • dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy,
 • oczyszczania ścieków (oczyszczalnia biologiczna),
 • wywozu nieczystości  płynnych,
 • utrzymanie dróg gruntowych w okresie zimowym w 6 standardzie,
 • oczyszczania ulic, chodników, placów i wiat przystankowych,
 • konserwacji cmentarzy,
 • usług związanych z utrzymaniem zieleni,
 • wytwarzania i przesyłania energii cieplnej.