Szybki kontakt

89 519 20 55
gospodarkakomunalna@wp.pl

zakres świadczonych usług

 

Dział Wodociągów i Kanalizacji:

- pobór, uzdatnianie oraz dostawa wody do odbiorców

- prace eksploatacyjno-konserwatorskie wszystkich ujęć wód oraz stacji SUW na terenie Gminy

- prace eksploatacyjno-konserwacyjne sieci przesyłowych, rozdzielczych oraz przyłączy wodnych

- prace eksploatacyjno-konserwacyjne przepompowni ścieków

- prace eksploatacyjno-konserwacyjne sieci kanalizacyjnych grawitacyjno-tłocznych i sanitarnych na terenie Gminy

- prowadzenie spraw rozliczeniowych tj. odczyty wodomierzy, wystawianie faktur za zużytą wodę i ścieki oraz windykacja należności od odbiorców

- prowadzenie spraw technicznych działu tj. wydawanie warunków technicznych, kontrola prac wykonywanych przez innych wykonawców i sporządzanie protokółów technicznych przy wszelkich odbiorach

- prowadzenie spraw dotyczących gospodarki urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi takich jak: wodomierze, przepływomierze, pompy wodne , kanalizacyjne itp.

- na bieżąco usuwanie wszelkich awarii na sieciach wodociągowych oraz kanalizacyjnych a także na ujęciach wód i stacjach SUW i na przepompowniach ścieków

- utrzymywanie dozoru nad pracą urządzeń i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy w postaci dyżurów domowych na telefon alarmowy :

- odbiór ścieków taborem asenizacyjnym

 

Dział Oczyszczalni Ścieków:

 - oczyszczanie ścieków

 

Dział Ciepłownictwa: 

- wytwarzanie i przesył energii cieplnej

- wykonywanie i remont instalacji c. o. i gazowych

 

Dział Oczyszczania Miasta: 

- wywóz odpadów komunalnych, usługi transportowe

- zarządzanie cmentarzami komunalnymi

- sprzątanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, oczyszczanie posesji